اهمیت آموزش مهارت های تربیت حواس

اهمیت آموزش مهارت های تربیت حواس

حواس دریچه های ارتباط و شناخت کودکان با جهان خارج است. هر گونه آموزش به کودک باید با استفاده از حواس او آغاز شود. هر قدر حواص نقش خود را به خوبی ایفا کنند، آموزش موفق تر و اثربخش تر خواهد بود. بنابراین براساس نظر روانشناسان کودک و پزشکان فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان، والدین و معلمان باید با استفاده از بازی های آموزشی گوناگون به تقویت حواس به ویژه حواس پنج گانه کودکان خصوصا کودکان کم توان ذهنی بپردازند. علائم بیش فعالی در کودکان

حس شنوایی

به منظور تقویت حس شنوایی کودکان در درک و فهم آنچه که به او گفته می شود، توصیه می گردد تمرینات درک شنیداری، تداعی شنیداری، حافظه شنیداری، تکمیل دستوری و تکمیل شنیداری را به طور متنوع و با برنامه مستمر انجام شود.

درک شنیداری

درک شنیداری عبارت است از توانایی کودک در درک و فهم آنچه که به او گفته می شود. درک شنیداری مهم ترین مرحله فرآیند رشد زبان کودک است. کودک کم توان ذهنی تربیت پذیر اغلب در درک آنچه که به او گفته می شود، مشکل دارد. والدین و معلم می توانند از راه به کارگیری فعالیت های مربوط به آموزش، از نظر رشد چنین درکی به کودک کمک کنند. تصمیم گیری در کودکان

تداعی شنیداری

تداعی شنیداری عبارت است از توانایی کودک در ارتباط دادن کلمات گفته شده به طریق معنادار. این توانایی از درک شنیداری پیچیده تر است و در عین حال نقش مهمی را در رشد زبان ایفا می کند. فرآیند تداعی کلمات برای کودک کم توان ذهنی تربیت پذیر بسیار پیچیده است، لیکن می توان با استفاده از تمرینات متعدد در این زمینه به رشد این فرآیند کمک کرد.

حافظه شنیداری

حافظه شنیداری عبارت است از توانایی کودک در به خاطر سپردن، به یاد آوردن و تکرار صحیح چیزی که می شنود. به منظور به کارگیری مجدد صداها که شکل دهنده کلمات می باشند، کودک باید صداها را به خاطر سپارد. فعالیت های مربوط به آموزش یادآوری، بیشترین نقش را در رشد و توسعه مهارت های حافظه شنیداری ایفا می کنند. علائم تب و تشنج در کودکان

تکمیل دستوری

تکمیل دستوری عبارت است از توانایی کودک در به کار بردن خود به خود بخش های گفتار و دستور زبان. از کودک انتظار می رود شکل های دستوری را پیش بینی کند، به طوری که قسمتی از یک عبارت ارائه می شود و او با تکمیل کردن جای خالی، عبارت ناقص را کامل می نماید. کودک کم توان ذهنی تربیت پذیر در این زمینه، به ویژه در زمینه کاربرد ضمایر، اسامی جمع و حروف اضافه کاملا دچار اشکال است.

تکمیل شنیداری

تکمیل شنیداری عبارت است از توانایی کودک در پیش بینی کردن بخش آخر یک کلمه براسا شنیدن همان کلمه در گذشته. فعالیت های آموزشی تکمیل شنیداری برای حفظ و تقویت رفتار شنیداری به کار می روند و برای کودکان کم توان ذهنی تربیت پذیر باید به عنوان بازی های سرگرم کننده به کار برود.

دکتر محمدکاظم بخشنده فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان کلینیک مغزو اعصاب کودکان دکتر محمدکاظم بخشنده